Adatvédelmi tájékoztató

A Tango Libre Budapest Tánciskola , melyet a Argentin Tango Kulturális Egyesület ( székhelye: Ördögmalom utca 10.) működtet, a továbbiakban: (Adatkezelő) a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban tájékoztatja az Adatkezelő által működtetett honlapra (https://tangolibre.hu/ látogatókat arról, hogy az Adatkezelő a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint  kezeli a honlapra látogatókról tudomására jutott személyes adatokat, és egyben kötelezi magát arra, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tartja.

Az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat a Természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 RENDELETÉBEN (General Data Protection Regulation – GDPR), továbbá az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakkal összhangban kezeli.

Adatkezelő: Argentin Tango Kulturális Egyesület (  székhelye: Ördögmalom utca 10.)

A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, e-mail cím

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő által szervezett tanfolyamokról, az azon való részvétel feltételeiről, a tanfolyamok időpontjáról és helyszíneiről és egyéb eseményekről szóló tájékoztatás, értesítés, valamint az Adatkezelő által összeállított Hírlevél megküldése.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett beleegyezése (Az Általános Adatvédelmi Rendelet 6.cikk(1) a.pont)

 A hozzájárulást az érintett bármikor visszavonhatja. Ez vonatkozik a GDPR hatályba lépése (2018. május 25) előtt adott hozzájárulásra is.

Visszavonás esetén a további adatkezelés nem folytatható. A visszavonás hatályossá válását megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Adattovábbítás: Az Adatkezelő az adatokat sem adatfeldolgozónak sem más harmadik fél számára kizárólag jogi előírás esetén, vagy az érintett előzetes hozzájárulásával adjuk át.

Adatkezelés időtartama: Az adatok kezelését az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Az érintett jogai

Az érintettet megilletik az alábbi jogok:

  • hozzáférési jog (GDPR 15. cikk)

  • helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

  • törléshez való jog (GDPR 17. cikk)

  • az adatkezelés korlátozásához fűződő jog  (GDPR 18. cikk)

  • az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

  • tiltakozás a marketing célú adatkezelés miatt

  • a felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga (GDPR 77.cikk)

Profilalkotás: Az Adatkezelő profilalkotásnak minősülő tevékenységet nem végez.

  Egyes egyedi esetekben direkt marketing célú adatkezelést folytatunk.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelés, illetve a Hírlevél megküldése ellen, kifogással éljen.

Ilyen kifogás esetén adatkezelést illetve a Hírlevél megküldését a továbbiakban nem folytatjuk.

A kifogás benyújtása minden alaki kötöttségtől mentesen az alábbi címen történhet e-mail: info@tangolibre.hu

Az érintett az, adatkezeléshez, illetve a Hírlevél megküldéséhez az érintett alábbi nyilatkozat elküldésével adhatja meg hozzájárulását.

                                                        Nyilatkozat

Hozzájárulok, hogy az Argentin Tango Kulturális Egyesület (továbbiakban: Adatkezelő) az általam megadott személyes adataimat (név, lakcím, e-mail cím) a fenti Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint kezelje.

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom alapján az Adatkezelő számomra, az Adatkezelő által szervezett tanfolyamokról, az azon való részvétel feltételeiről, a tanfolyamok időpontjáról és helyszíneiről és egyéb eseményekről szóló tájékoztatást, értesítést, valamint hozzájárulásom esetén Hírlevelet küldhet.

A fentiekben meghatározott szolgáltatásra az adatkezeléshez a jelen nyilatkozatba foglalt előzetes hozzájárulással, illetve az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával iratkozhatom fel. Az Adatkezelő a fentiekben körülírt adatkezelésre vonatkozó adatkezelési nyilvántartásában rögzített személyes adataimat csak a hozzájáruló nyilatkozatomban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelheti és harmadik fél számára kizárólag jogi előírás esetén, vagy előzetes hozzájárulásommal adhatja át.

A fenti adatkezelésre, illetve a Hírlevél küldésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatom. Ebben az esetben minden személyes adatomat az Adatkezelő nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és erről részemre köteles értesítést az általam megadott e-mail címre.